Grey and red ACG Pulse logotype

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför har vi anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från den 25 maj 2018.

I vår Integritetspolicy ser du tydligt vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas.

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som adress, mobilnummer etc.) när du exempelvis registreras som kund. Har vi fått uppgifterna om dig från någon annan berättar vi varifrån vi fått dem vid vår första kontakt med dig.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev och annan information till dig. De stannar hos oss, utom när vi har avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Exempel på sådan part kan vara företag som förmedlar frakter eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss. Ta gärna del av vår Integritetspolicy för fullständig information.

INTEGRITETSPOLICY FÖR ACG GRUPPEN AB

Behandling av dina personuppgifter

KONCERNEN ACG GRUPPEN AB (nedan kallad ACG GRUPPEN) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande våra kunder som behandlas av oss behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. ACG GRUPPEN är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till ACG GRUPPEN vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

ACG GRUPPEN är mån om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifteralltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skyddaprivatpersoners integritet, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), lagen om elektroniskkommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler. Vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Det är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder ACG GRUPPEN’s tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och ACG GRUPPEN AB är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem. För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Om du tar kontakt med ACG GRUPPEN via vår hemsida eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget bestå av:

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har anslutit dig till ACG GRUPPEN’s tjänster har du ingått ett avtal med ACG GRUPPEN och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den tjänst du har beställt. Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra ACG GRUPPEN’s tjänster kan ACG GRUPPEN komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan:

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall.

 

Lagring av personuppgifter

ACG GRUPPEN vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder:

 

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av ACG GRUPPEN ’s verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till bolag inom EU eller EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge, Lichtenstein och Schweiz). Vi behandlar inga personuppgifter utanför EU och EES. Däremot kan våra kunder komma att överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES genom att använda ACG GRUPPEN’s system. I dessa fall är det kunden som är personuppgiftsansvarig.

 

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller utskick av marknadsföring och nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du kontakta ekonomiansvarig på det bolag i ACG GRUPPEN där du är registrerad.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser, eller genom att kontakta kundservice enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att ACG GRUPPEN’s behandling av dina personuppgifter inte sker i enighet med gällande rätt.

 

Om cookies

Sociala funktioner

På våra hemsidor finns funktioner för delning på sociala medier, som till exempel Facebooks 5 gilla-knapp, och andra widgetar som dela-knappen eller interaktiva mini-program. Dessa funktioner kan komma att registrera din IP-adress och vilka sidor du besöker på våra sajter. Vissa funktioner behöver använda sig av kakor för att de ska kunna fungera korrekt. Värden för de sociala funktionerna och widgetarna är antingen en tredje part eller vår egen hemsida. Den här sekretesspolicyn gäller inte de funktioner som tillhandahålls av tredje part. När du använder dem så regleras användningen av den sekretesspolicy och andra policys som de företag som förser oss med dem har.

 

Navigeringsinformation

Kakor

Vi använder oss av kakor för att individanpassa din upplevelse. En kaka är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbserver. Kakor används inte för att köra program eller installera virus på din dator. Den kaka som tilldelas dig är unik och kan bara läsas av webbservern på den domän som utfärdade den. En kaka är en bekvämlighetsfunktion vars huvudsyfte är att spara tid åt dig genom att tala om för webbservern att du har kommit tillbaka till en särskild sida på hemsidan. Om du till exempel gör personliga inställningar på våra hemsidor eller väljer att prenumerera på uppdateringar, hjälper kakan oss att komma ihåg dina inställningar när du besöker hemsidan nästa gång. Informationen du lämnade förra gången plockas fram igen så att du lätt kan använda de funktioner som specialanpassats efter dina önskemål.

Du kan välja att acceptera eller neka lagring av kakor. De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt men du kan ändra inställningarna så att du inte accepterar lagring av kakor om du vill. Om du väljer att inte acceptera kakor är det inte säkert att du kan använda alla de interaktiva.

 

Loggade filer

Vi kan komma att samla in demografisk information som t.ex. ditt postnummer, ålder, kön, preferenser och intressen genom att använda oss av loggfiler som inte associeras med ditt namn eller andra personuppgifter. Vi samlar också in information om din dators hårdvara och mjukvara. Till den här typen av information räknas IP-adress, typ av webbläsare, domännamn, internetleverantör, filer du tittat på när du besökt vår hemsida (t.ex. HTML sidor, bilder etc.), operativsystem, klickströmsdata, åtkomsttider och länkreferenser. HubSpot använder denna information för att kunna driva och upprätthålla kvaliteten på prenumerationstjänsten och för att få generell statistik över hur HubSpots hemsida används. För de här syftena, kopplar vi denna automatiskt insamlade information till personuppgifter som namn, e-postadress, adress och telefonnummer.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på ACG GRUPPEN’s webbplatser. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett. Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

 

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår reception på nedan kontaktuppgifter så blir du sammankopplad med din kundtjänst.

 

ACG GRUPPEN AB
Besöksadress: Älvsborgsleden 7
504 31 BORÅS
Box: 929
501 10 BORÅS
Web: www.acg.se
E-post: info@acg.se
Tel.nr: 033-178800 vx

 

ACG Pulse AB
Besöksadress: Älvsborgsleden 9
504 31 BORÅS
Web: www.acgpulse.se
E-post: info@acgpulse.se
Tel.nr: 033-178800